ستون HPLC فروش انواع ستون های دستگاه HPLC http://rahbarshenasi.mihanblog.com 2020-09-27T09:28:27+01:00 text/html 2017-07-31T16:00:13+01:00 rahbarshenasi.mihanblog.com مینا کدخدایی ستون C18 THERMO SCIENTIFIC با 50 درصد تخفیف http://rahbarshenasi.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ulab.ir/about-us/" target="" title=""><img src="http://hplcshop.ir/ads/ulab_column_ads.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ulab.ir/pro-forma-invoice/" target="" title=""><img src="http://hplcshop.ir/ads/ulab_ads.jpg"></a></div> text/html 2017-07-31T15:51:45+01:00 rahbarshenasi.mihanblog.com مینا کدخدایی فروش انواع ستون HPLC http://rahbarshenasi.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><a href="http://ulab.ir/about-us/" target="" title=""><div><img src="http://hplcshop.ir/ads/ulab_ads.jpg"></div><div><br></div><div><img src="http://hplcshop.ir/ads/ulab_column_ads.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="3">برترین قیمت ، برترین کیفیت&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">فروش محصولات سیگما آلدریج - فنومنکس - ترمو &nbsp;</font></b></div></a></div> text/html 2017-01-17T15:28:02+01:00 rahbarshenasi.mihanblog.com مینا کدخدایی فروش انواع ستون های شرکت فنونمنکس در ایران | phenomenex http://rahbarshenasi.mihanblog.com/post/3 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;">جهت خرید انواع ستون های شرکت فنونمنکس در ایران ( phenomenex) با ما در ارتباط باشید.</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><a rel="nofollow" href="http://ulab.ir/" target="_blank" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><img src="http://ulab.ir/wp-content/uploads/2016/07/logo_site.jpg" alt="مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی" width="235" height="121" data-retina="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p> text/html 2017-01-17T15:26:47+01:00 rahbarshenasi.mihanblog.com مینا کدخدایی روش ستون hplc | انواع ستون HPLC | ستون اچ پی ال سی | خرید ستون hplc | ستون اجیلنت | ستون فنومنکس http://rahbarshenasi.mihanblog.com/post/2 <font size="2"><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;">فروش انواع ستون های HPLC ، شرکت&nbsp;</span><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><a href="https://www.agilent.com/en-us/products/liquid-chromatography/lc-columns" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);">اجیلنت</a>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;">و&nbsp;</span><a href="http://www.phenomenex.com/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">فنومنکس</strong></a><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;ستون های کروماتوگرافی:</span></font><ul style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><li style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font size="2">ستون HPLC</font></strong></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font size="2">ستون FPLC</font></strong></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font size="2">ستون UHPLC</font></strong></span></li><li style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font size="2">ستون LC-MS</font></strong></span></li></ul><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">شما با توجه به نوع کاربرد خاص (application) و روش (Mode)&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">کروماتوگرافی</strong>&nbsp;و تکنیک مورد&nbsp;استفاده می توانید&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: underline;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none;">ستون</strong>&nbsp;</span></a>خود را انتخاب نمایید . جهت ارائه&nbsp;مشاوره در مورد خرید انواع&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون های HPLC</strong></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.phenomenex.com/" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: underline;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none;">فنومنکس</strong></span></a>و&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><a href="http://agilent.com/" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);">اجیلنت&nbsp;</a></strong>با ما در تماس باشید.</font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><font size="2"><img src="http://hplcshop.ir/ads/ulab_ads.jpg" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></font></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><font size="2"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون fplc</strong>&nbsp;,&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون uhplc</strong></em>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون LC - MS</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون کروماتوگرافی</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">hplc</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون reversed Phase</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون فاز معکوس</strong>&nbsp;,&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون فاز نرمال</strong></em>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون normal phase</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hilic</strong>&nbsp;,&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون طرد غربالی</strong></em>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون size exclusion</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون تعویض یونی</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون ion exchange</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون آب گریز</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hydrophobic interaction</strong>&nbsp;,&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون تمایلی</strong></em>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون affinity</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">کروماتوگرافی مایع</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">کروماتوگرافی</strong>&nbsp;, &nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">جنس ستون hplc</strong>&nbsp;,&nbsp;<em style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">مدل ستون hplc</em>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون</strong>&nbsp;,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">کربوهیدرات ها , کاتکول آمین , بیو مولکول ها , پپتید , پروتئین , پروتئین,&nbsp; هیستیدین دار , ایمونو گلوبولین , پروتئین&nbsp; شیر , پروتئین های غشایی , تراتسفرین , ریبونوکلئاز , آنتی ژن&nbsp; , آنتی بادی ها , آنزیم&nbsp; ,</strong><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">پروتئین , پلیمر محلول درآب , پلیمر&nbsp; محلول درمواد آلی ,کربوهیدرات ,پلی ساکارید , اولیگو ساکارید , اسیدنوکلئیک , DNA , RNA ,اولیگو نوکلئوتید - پپتید , ویروس&nbsp; , پلیمر صناعی&nbsp; , اولیگومرها ,&nbsp;</strong><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">Octyl&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">CN&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">Phenyl&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">C1&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">C18&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">C8&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">Polymer Based&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">Silica Based&nbsp;</strong>,&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ODS</strong></font></p> text/html 2017-01-17T15:25:38+01:00 rahbarshenasi.mihanblog.com مینا کدخدایی ستون HPLC چیست ؟! http://rahbarshenasi.mihanblog.com/post/1 <font size="2"><span lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: underline;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none;">ستون hplc</strong></span></a>&nbsp;یا&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون کرماتوگرافی مایع</strong></a>&nbsp;یکی از مهم ترین بخش های دستگاه کروماتوگرافی&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">HPLC</strong>است چون جدا سازی اجزای نمونه زمانی که این اجزا از میان&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون</strong>&nbsp;عبور داده شوند به دست می آید. به طور معمول ستون ها با ژل سیلیکا به خاطر شکل اجزای آن ، ویژگی های سطحی و ساختار متخلخل آن پر می شوند که کمک به جدا سازی عالی می دهد. سیلیکا توسط تقریبا هر گونه فاز متحرک بالقوه ای خیس می شود که برای اکثر ترکیبات خنثی است و دارای فعالیت سطحی بالا است که می توان به آسانی با آب و دیگر عامل ها تغییر داده شود. سیلیکا را می توان برای جدا سازی طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی به کار گرفت و رفتار کروماتوگرافی آن معمولا قابل پیش بینی و با قابلیت ایجاد مجدد است.<span id="more-2544" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;"><br></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;">معمولا ، ستون های تجزیه ای با یک ستون محافظتی محافظت می شوند. این ستون محافظتی هم یک صافی شیمیایی و هم یک صافی مکانیکی خوبی به شمار می رود. به علاوه برای حذف اثرات باقی مانده ، می تواند هم چنین ترکیبات غیر مطلوب نمونه را جذب کند که ممکن است باعث اتصال تغییر ناپذیری شوند و احتمالا فاز ساکن ستون های آماده سازی و آنالیزی را تغییر دهند. گرچه مسائل اقتصادی به تنهایی یک بحث متقاعد کننده برای استفاده از ستون های حفاظتی نیست ، نیاز به داشتن یک ستون آنالیزوری با عمر پایدار و طولانی تر برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد و قابل ایجاد مجدد شاید حتی مهم تر باشد.</p><h2 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-stretch: normal; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(116, 99, 99); text-align: justify;">چندین نوع&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong>&nbsp;بر اساس عملکرد آن ها وجود دارد. آن ها را می توان در دسته های زیر طبقه بندی کرد :</h2><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-stretch: normal; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(116, 99, 99); text-align: justify;">فاز نرمال</h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;">در این نوع&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong></a>&nbsp;، بازدارندگی تحت کنترل تعامل بخش های قطبی فاز ساکن و جسم حل شده قرار دارد. برای رخ دادن عمل بازدارندگی در فاز نرمال ، ترکیب فاز ساکن باید به نسبت فاز متحرکت قطبی تر باشد.</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-stretch: normal; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(116, 99, 99); text-align: justify;">فاز معکوس</h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;">در این نوع&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong>&nbsp;</a>ماده ی قرار داده شده در ستون نسبتا غیر قطبی است و حلال با توجه به نمونه قطبی است. بازدارندگی در نتیجه ی تعامل ترکیبات غیر قطبی جسم های حل شده و فاز ساکن غیر قطبی رخ می دهد.</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-stretch: normal; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(116, 99, 99); text-align: justify;">براساس اندازه</h3><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: justify;">در این نوع&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong>&nbsp;</a>، مولکول ها براساس اندازه ای که دارند جدا می شوند. مولکول های کوچک به درون حفره های صافی نفوذ می کنند در حالی که مولکول های بزرگتر تنها به اندازه ای به درون آن ها نفوذ می کنند. مولکول های بزرگ قبل از مولکول های کوچکتر شسته می شوند.</p><h3 style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-stretch: normal; line-height: 1.6; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(116, 99, 99); text-align: justify;">تبادل یونی</h3>در این نوع&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">ستون hplc</strong></a>&nbsp;ترکیبات نمونه براساس نیرو های یونی جاذب بین مولکول های حامل گروه های باردار با بار مخالف نسبت به بار های موجود در فاز ساکن ، جدا می شوند. جدا سازی ها بین مایع متحرک قطبی ، معمولا آب حاوی نمک ها یا مقادیر اندکی از الکل ها رخ می دهد ، و فاز ساکن حاوی نواحی تثبیت شده ی یا اسیدی یا بازی می باشد.&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">قیمت ستون hplc&nbsp;</strong>؛</a>&nbsp;برای اطلاع از&nbsp;<strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><a href="http://hplccolumn.hplcshop.ir/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);">قیمت ستون&nbsp;کروماتوگرافی مایع</a>&nbsp;</strong>&nbsp;می توانید درخواست خود را&nbsp;از طریق&nbsp;فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند<p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: center;"><strong style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">◄ درخواست خرید خود را جهت خرید&nbsp;<a href="http://hplccolumn.hplchplc.com/" target="_blank" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none; color: rgb(92, 85, 82);">ستون HPLC</a>&nbsp;برای ما ارسال کنید&nbsp;►</strong></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://ulab.ir/wp-content/uploads/2016/07/logo_site.jpg" alt="مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: center;"><img src="http://ulab.ir/wp-content/uploads/2016/09/BLOGFA.jpg" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></p><div id="wpcf7-f1371-p2544-o1" class="wpcf7" dir="rtl" lang="fa-IR" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></div></span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"></span></font><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"></p><span lang="fa" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><font size="2">فروش ستون , انواع ستون HPLC , ستون اچ پی ال سی , خرید ستون hplc , ستون اجیلنت ،</font></span>